Trombofilie v těhotenství

Trombofilie v těhotenství znamenají zvýšená rizika ke vzniku řady komplikací. Trombofilie jako je např. Leidenská mutace mohou těhotenství komplikovat, ale také vůbec nemusí. Většina žen s Leidenskou mutací, mutací MTHFR apod. bez problémů má za sebou i několik porodů aniž by věděly, že nějakou mutaci vůbec mají. Čili rizika trombofilie a vzniku trombózy v těhotenství jsou relativní. Váš lékař nejlépe posoudí vaši anamnézu a zhodnotí jaký je nejlepší postup ve vašem případě.

Trombóza v těhotenství

Při těhotenství dochází ke stavu fyziologické hyperkoagulace – tzn. těhotenství je stav, kdy krev má větší tendenci se srážet. Vlivem těhotenských hormonů, především estrogenů, dojde ke zvýšení fibrinogenu a dalších koagulačních faktorů – V, VII, VIII a Von Willenbrandova faktoru.

Dále k trombofilii přispívá i pokles proteinu S, druhotná rezistence vůči aktivovanému proteinu C a zvýšení hladiny inhibitorů fibrinolýzy.

Pokud máte vrozené trombofilie v těhotenství, riziko vzniku trombózy se zvyšuje.

Trombofilie v těhotenství – rizika

V současné době se celá řada studií zaměřuje na vztah trombofilie a výskytem závažných komplikací v těhotenství. Do příčinné souvislosti bývá především dáváno opakované potrácení, intrauterinní úmrtí plodu, růstová retardace plodu a preeklampsie. Tyto komplikace mají význam na celkové mateřské i neonatální morbiditě a mortalitě a proto probíhá též intenzivní výzkum v oblasti trombotických komplikací fetoplacentárního řečiště.
Dosud není zcela jasné, v jaké míře mají vliv trombofilie na vznik preeklampsie, placentární abrupce, antepartálního úmrtí plodu, opakovaného potrácení či růstové retardace plodu. Různorodé výsledky jednotlivých epidemiologických studií jsou důsledkem většinou malých vzorků vyšetřené populace. Příčinou dalších nesrovnalostí jsou pravděpodobně geneticky podmíněné různorodosti v jednotlivých zemích. Riziko vzniku některé porodnické komplikace ve vztahu k trombofilním mutacím, se liší u jednotlivých populací. Většina studií, kde vycházely statisticky významné rozdíly mezi trombofiličkami a kontrolním souborem, byla prováděna v jižní a východní Evropě. Oproti tomu práce skandinávské, holandské a britské neprokázaly statisticky významnější rozdíly.
Na základě dnešních poznatků lze vyvodit asociaci mezi přítomností trombofilie a pozdních potratů, rizikem preeklampsie a růstovou retardací plodů. Patofyziologie působení trombofilie na vznik těchto komplikací není zdaleka známa. Pravděpodobně se vzniku těchto komplikací podílí i další vrozené a získané faktory i vliv zevního prostředí. S rozvojem laboratorní techniky se objevují nové poznatky a nachází se nové trombofilní mutace. Je pravděpodobné, že dodnes všechny mutace neznáme. Zjišťování etiologie ztěžuje fakt, že závažné komplikace, např. preeklampsii, nalézáme i u žen bez známých rizikových faktorů a bez trombofilní mutace. Zřejmě tedy všechny etiologické činitele ještě dnes přesně neznáme.

Prevence komplikací v těhotenství

  • Léky – dle vašeho stavu a diagnóz vám lékař případně doporučí injekce nízkomolekulárního heparinu během těhotenství v případě, že máte vyšší riziko trombózy. Pokud jste na warfarinu pamatujte, že warfarin poškozuje plod viz. warfarinová embryopatie. Ideálně již před začátkem těhotenství byste měla být převedena na heparinové injekce. Nejpozději ihned po zjištění těhotenství.
  • Kompresivní punčochy – pokud máte potíže s otoky nohou.
  • Zdravý životní styl – cvičit, dbát na pitný režim a stravu bohatou zejména na kyselinu listovou.

Samozřejmý je zákaz alkoholu a kouření cigaret.

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 25 Průměrně: 3.6]

Napsat komentář